Torgallmenningen 2 Bergen Norway 5014

©2018-2019 by Norway Fjord Travel

Informasjon til Selskapsvogn eiere

Norway Fjord Travel & Lodging AS ønsker med dette å informere eiere av Selskapsvogner om vår virksomhet. Bakgrunnen for dette er at noen få innehavere av selskapsvogn løyver i Bergen sprer rykter om at NFT driver ulovlig praksis når vi selv kjører våre gjester i stedenfor å leie inn tjenester fra dem.
Dette medfører ikke riktighet og vi finner det tjenelig å informere løyvehavere/andre om vår virksomhet.


Norway Fjord Travel & Lodging AS er et selskap med fem aksjonærer som ble etablert formelt i 2018. Selskapet har en aksjekapital på NOK 200 000 og er korrekt og formelt registrert i Brønnøysund.
I selskapets vedtekter av 20.09 fremgår det:


Selskapets navn er NORWAY FJORD TRAVEL & LODGING AS

Selskapets forretningskommune er BERGEN

Selskapets virksomhet er: Selskapets formål er å utføre tjenester innen overnatting leie og utleie av fast eiendom, guide virksomhet og reiseopplevelser i Norge med vekt på fjordregionen. Investering i
næringsvirksomhet, herunder aksjer og andeler, samt deltagelse i andre selskaper med nærliggende virksomhetsområder.


Aksjekapitalen er kr 200 000,00​

Norway Fjord Travel & Lodging AS (Heretter NFT) besitter flere utleieobjekter der vi innkvarterer våre gjester. Dette er leiligheter, hybler og eiendommer som vi besitter gjennom våre aksjonærer eller via varige og sporadiske leieavtaler.  Vi kjøper også opp ledig kapasitet fra andre aktører i overnattings-bransjen og fremleier disse til våre egne kunder. 

 

Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy, bedre kjent som Yrkestransportloven er den som regulerer både løyvehavere og vårt selskap, og det er denne noen løyvehavere mener vi bryter når vi selv forestår transport av våre kunder. Imidlertid er disse påstandene uriktige ettersom lovens § 18 klart beskriver unntaket som gjelder ovvernattingssteder. Lovteksten sier dette om vår virksomhet:

§ 18 Eigentransport av personar.

Det trengst ikkje løyve når ei verksemd transporterer eigne tilsette til eller frå arbeidsstaden. Likeins trengs det ikkje løyve når hotell eller liknande verksemd utfører transport av eigne overnattingsgjester..      (Ved å klikke på lenken i lovteksten kommer du direkte til Lovdata.)

Norway Fjord Travel & Lodging AS (Heretter NFT) er altså et overnattings selskap slik det fremgår av vedtektene og i selskapets oppføring i Brønnøysundregisterene. Vi opererer alle våre tjenester i hht gjeldende lov og har fullt ut lov til å besørge transport for våre gjester slik det fremgår av § 18.

Når enkelte Løyvehavere alikevel påstår hardnakket at dette har vi ikke lov til, har vi engasjert juridisk hjelp for å få en avklaring i forholdt til Odelstingsproposisjon nr 74 (2001–2002) som er forarbeidene til loven. Odelstingsproposisjonen forteller om hvordan loven skal forstås og gir utdypende grunnlag for hvordan et eventuelt lovbrudd pådømmes / bøtelegges.
Vi har motatt følgende tilbakemelding:

"Det er ingenting i forarbeidene som sier noe spesielt om hvordan bestemmelsen skal forstås. men en naturlig tolkning av ordlyden "egne overnattingsgjester" (som det alltid skal tas utgangspunkt i) tilsier at gjester som betaler det aktuelle firmaet for kost og losji går under denne betegnelsen.

Sammenligner man Deres firma med f.eks hotell tilsier det klart at det er en lignende bedrift som skal falle inn under § 18 og transporten av overnattingsgjestene kan skje uten løyve etter yrkestransportloven.

Det er en lang og bred bransjepraksis for at hotell-lignende virksomheter tilbyr gjester egen transport for at gjestene skal kunne komme seg trygt frem til destinasjoner. På en annen side kan man si at det nesten ligger i hotell-lignende bedrifters ansvarsområder å få gjestene frem til destinasjoner på en tilfredsstillende og trygg måte. Hotell og andre virksomheter er avhengig av at gjestene får et godt opphold hos dem for å ha lyst til å komme tilbake ved en annen anledning.

Lovgivers mening bak denne unntaksbestemmelsen om at man ikke trenger løyve i slike tilfeller som nevnt ovenfor, tolkes derfor dithen og er begrunnet i hoteller og andre lignende virksomheters videre drift og inntekt."

 

NFT har altså full mulighet til å selv besørge transport for sine gjester og dette fremgår eksplisitt i lovgivningen tross enkelte løyvehaveres mening om det.

Sjikanøs opptreden ovenfor våre ansatte
Vi er oppmerksom på at det er i ferd med å bli trangere tider for både Taxieiere, Selskapsvogner og andre aktører i transportbransjen og at mange uttrykker frykt for egen arbeidsplass som følge av de endringene som er i vente med ny lovgivning som per nå er på høring. På tross av dette må det være slik at løyvehavere oppfører seg og dersom de er uenig tar til orde i høringer eller demokratiske prosesser.

Vi har flere ganger opplevd at fustrerte Løyvehavere opptrer sjikanerende og tar mobilbilder av våre gjester på en slik måte at det føles ubehagelig. Vi vil fra dags dato forfølge sjikanøs opptreden ovenfor våre gjester eller ansatte ved å innrapportere slike hendelser til løyvemyndighet og be om at myndigheten tilbakekaller virksomhetens løyve slik det er anledning til. Dersom det oppstår situasjoner som krever det, vil det bli foretatt anmeldelse av sjåfør / selskap og vi vil be Politiet om å inndra kjøreseddel mens etterforskning pågår.

La oss skape bedre produkter
Det gamle ordtaket om at "Når krybben er tom, bites hestene" er verdt å merke seg. Vi ser dette på medieoppslag om Taxibråk på Flesland, Sjåfører som presser hverandre av veien, tumulter mellom Turvogner og Taxier, og til sist Selskapsvogn eiere som har hemmelige møter om hvordan de skal løse mangelen på oppdrag gjennom å "ta dem".

Vi oppfordrer til å heller skape bedre produkter slik vi har satt oss som mål. Ved å kunne gi gjestene en sømløs opplevelse der vi forestår innkvartering og guidede turtjenester med bil og båt har vi opplevd at gjestene gir oss toppkarakterer. Våre tjenester selges utelukkende til utenlandske turister som gir oss ratings på hvordan de opplever dem. Vi har i dette markedet en rating på 5.0 av 5.0 oppnåelige og det at vi har skapt et kvalitetsprodukt som ingen andre tilbyr er årsaken til at gjestene er storveis fornøyde. Vi vet at det er plass til flere gode lokale leverandører i dette markedet.

Skal en først påpeke et problem er det faktumet at hele "toppsesongen" forsvinner til Baltiske operatører som sender bilene sine for å kjøre ulovlig i Bergen i perioden April til August til 1/5 del av Norsk lønn. 

På tross av dette opplever vi at det er svært høy etterspørsel etter våre tjenester fra kunder som ønsker å forholde seg til en leverandør som sømløst tar ansvar fra dynetrekk til flyplasshenting.

Som vist til ovenfor utfører NFT tjenester som er fullt lovlige. Dersom du skulle være uening, ber vi om at du leverer en anmeldelse til Vest Politidistrikt i stedenfor å skape situasjoner der en i likhet med Taxibråket  får negative medieoppslag som sverter hele bransjen kollektivt.

Dersom det er ønskelig med dialog fra aktører, myndigheter eller andre vil vi oppfordre til å kontakte Daglig leder på 4100 2250 eller å sende oss et brev eller e-post.
Med hilsen Norway Fjord Travel & Lodging AS